MENU

Debian 禁ping 禁ipv6 改SSH端口

January 13, 2019 • Read: 869 • 各种资源

禁止别人ping自己

vi /etc/sysctl.conf

如果希望屏蔽别人 ping 你的主机,则加入以下代码:

# Disable ping requests
net.ipv4.icmp_echo_ignore_all = 1

编辑完成后,请执行以下命令使变动立即生效:

/sbin/sysctl -p

禁ipv6

vi /etc/sysctl.conf
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

临时关闭方法

echo "1" > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6

改SSH端口

vi /etc/ssh/sshd_config
Tags: None